21 mars kl.19.00 Årsmöte

Medlemmar i Björkekinds Hembygdsförening hälsas välkomna till föreningens årsmöte i Björksätter torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00

Engagerad i föreningen?

Vi är många som tillsammans har roligt när vi engagerar oss i föreningen. Vill du eller någon du känner vara med och påverka? 

Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen. Sänd ett mail till info@bjorkekind.se där du berättar vem du är och vad du är intresserad av alternativt vem du vill föreslå och vilken funktion som är intressant så för vi det vidare till valberedningen. Tipsen behöver komma till valberedningen så fort som möjligt så att de hinner få ihop en komplett bild till årsmötet.

Vi behöver alltid fylla på med nya idéer och krafter i våra funktionärsgrupper, nedan kan du se en kort beskrivning på vilka grupper vi har och vad de olika grupperna arbetar med.

VÄLKOMNA!

Styrelsen/ordförande Kristina Appelgren tel.nr. 0125-40171.

Bilder från årets funktionärsfest där föreningens funktionärer bjöds på mat, trevligt sällskap och lite klurigheter.

Beskrivning av Björkekinds hembygdsförenings styrelse och förtroendevaldas ansvarsområden. Varje grupp har en utsedd kontaktperson från styrelsen.

Styrelsen – kontaktperson ordf. Kristina Appelgren

Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för juli och januari. Styrelsen är föreningens ledande organ och består för närvarande av 9 ledamöter med en mandattid på 2 år och 2 suppleanter med en mandattid på 1 år.

Revisorer – kontaktperson Eva Wessén

Revisorerna är medlemmarnas representanter för att granska att styrelsens arbete sker enligt god sed med styrelsemöten, demokratiska beslut, dokumentation och att räkenskaperna bokförs i god ordning.

Valberedning – kontaktperson Kristina Appelgren

Leder arbetet med att till årsmötet ta fram och nominera kandidater till styrelsen och förtroendevalda i föreningen. För att underlätta valberedningens arbete ansvarar var och en själv för att i god tid kontakta valberedningen om han/hon inte ställer upp för omval.

Arbetsgrupper

Du som är funktionär i någon av arbetsgrupperna som beskrivs nedan, ansvarar för att säkerställa så att de aktiviteter som gruppen ansvarar för, genomförs på ett bra sätt samt att rapportera till styrelsen hur arbetet och aktiviteterna löper på.

Festkommittén – kontaktperson Cecilia Jonsson

Festkommittén ansvarar för att planera, bemanna och fördela arbetet så att föreningens arrangemang så som midsommar, kväll i oktober, Lucia och julgransplundring kan genomföras med eller utan festkommitténs närvaro vid arrangemanget.

Museivärdar – kontaktperson Monica Helgesson

Ansvarar för att museet hålls i god ordning och att planera, bemanna och fördela arbetet så att föreningens arrangemang så som Östgötadagarna och gravsmyckningsdagen. Museivärdarna ansvarar även för att ordna med förtäring till årsmötet.

Värdar för Kapperstadstugan – kontaktperson Eva Wessén

Ansvarar för att ta fram underhållsplan för Kapperstadstugan och lägga fram förslag till styrelsen som fattar beslut om budget och prioriteringar. Arbetsgruppen planerar även arbetsdagar för genomförande av underhåll.

Arkiv- och Historieföreningen – kontaktperson Hans Svensson

Arkiv och Historieföreningen styrs av hembygdsföreningarna på Vikbolandet. Ordförande utses gemensamt av de ingående hembygdsföreningarna. Björkekind har en ordinarie och en suppleant representant i Arkiv- och Historieföreningens styrelse som håller möten 3-5 gånger per år. Arkivet håller öppet 1 gång i månaden.

Centrumlokalföreningen–kontaktperson Bosse Larsson

Centrumlokalföreningen förvaltar Björksätter. Björkekinds HBF har fem röstberättigande platser på Centrumlokalföreningens årsstämma. Som representant representerar du Björkekinds HBF på årsstämman samt informerar styrelsen om vad som händer i centrumlokalföreningen.

Lotterikontrollant – kontaktperson Kristina Appelgren

Dragning av de gångna årets vinster sker en gång per år och görs av en styrelsemedlem, oftast i samband med julgransplundringen. Lotterikontrollanten ansvarar för att kontrollera att dragningen av vinnarna i föreningens 100-lotteri går rätt till.